Pakiet ułatwień dlaprzedsiębiorców

Zaktualizowano: 29 sierpnia, 2023 at 08:44 pm

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, który zdecydowała się przyjąć Rada Ministrów. Dzięki niemu prowadzenie działalności gospodarczej będzie ułatwione, a sukcesja w firmie ma przebiegać sprawniej. Ponadto, wprowadzono odpowiednio długie vacatio legis dla przepisów prawa gospodarczego. Sprawdź, co się zmieni na korzyść obecnych i przyszłych przedsiębiorców.

Z czego składa się pakiet ułatwień?

Pakiet zmian składa się z czterech filarów, które obejmują: łatwiejsze stawianie pierwszych kroków w biznesie, uproszczone zasady prowadzenia firmy, usprawnienie sukcesji w firmach oraz przyjazne prawo gospodarcze. Dzięki wprowadzeniu nowych zasad przedsiębiorcy nie będą ograniczani przepisami – te mają im pomagać w podejmowaniu działalności. Ich celem jest stworzenie stabilnego i przyjaznego prawa, z którego właściciele firm będą mogli czerpać korzyści.

Pierwsze kroki w biznesie

Prawo ma zachęcać do podejmowania prób aktywności zarobkowej między innymi poprzez prowadzenie drobnej działalności nierejestrowanej. Po zmianach będą mogli prowadzi ją również cudzoziemcy, którzy mają stosowne możliwości do założenia JDG. Dodatkowo osoby, które wykonują niezarejestrowaną działalność powinny posługiwać się numerem PESEL w obrocie gospodarczym. Do rzemiosła zostaną włączone podmioty rzemieślnicze, dzięki czemu będą mogły starać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w rzemiośle. Ustawa o rzemiośle zostanie rozszerzona o precyzyjniejszą definicję rzemiosła i rzemieślnika, a także o zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Jeżeli masz wątpliwość lub pytanie dotyczące zmian, wybierz certyfikowane biuro rachunkowe, w którym specjaliści dokładnie wyjaśnią charakter zmieniających się przepisów.

Prostsze zasady prowadzenia firm

W tym przypadku zmiany skupiają się na relacji pomiędzy przedsiębiorcą a administracją publiczną. Znosi się obowiązek posługiwania pieczątką – jej brak na dokumencie nie będzie brany pod uwagę. Zmiany dotyczą również prowadzenia kontroli w firmie. Wraz z zawiadomieniem właściciel otrzyma listę dokumentów i informacji, które są niezbędne podczas kontroli. Postępuje również cyfryzacja – koniec z papierowymi załącznikami. Będzie można je dostarczyć również na nośnikach cyfrowych. Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o kierujących pojazdami, czy Prawa lotniczego będzie obowiązywała zasada jednoinstancyjności.

Sukcesja w firmie

Po zmianach nastąpi automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego przez sąd, dzięki czemu po śmierci spadkobiercy będą mogli utrzymać firmę, bez czekania na decyzję organu. Ułatwienia mają obwiązywać również przy powoływaniu zarządcy sukcesyjnego. W tym zakresie zostanie prowadzona nowa procedura wyznaczania i odwoływania wspólnego przedstawiciela dla współposiadaczy udziałów lub akcji w spółkach handlowych.

Prawo gospodarcze

Zmiany będą dotyczyć również prawa gospodarczego. Zasady „one in, one out” mają sprawić, że jeden przepis spowoduje zmniejszenie innego obowiązku. Nastąpi również wydłużony okres vacatio legis, który co do zasady, nie będzie krótszy niż miesiąc. Jeżeli nie odbędą się konsultacje społeczne, to obowiązkowa będzie ocena ex post przepisów gospodarczych, a także projektowanie oceny funkcjonowania aktu normatywnego (OSR ex post) w stosunku do aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego.