Kiedy możliwy jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Kiedy możliwy jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Zaktualizowano: 2 października, 2023 at 10:11 am

W dzisiejszych czasach prowadzenie własnej działalności gospodarczej staje się coraz popularniejsze. Wiele młodych osób decyduje się na podjęcie takiej formy zarobku ze względu na możliwość rozwoju własnego biznesu. Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej posiada każdy obywatel, jednak istnieją przypadki, w których może być ono ograniczone lub całkowicie wyłączone. O przeszkodach w podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej opowiemy w dalszej części artykułu.

Jak prawo definiuje działalność gospodarczą?

Zanim przejdziemy do ograniczeń prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, warto dokładnie wyjaśnić, co właściwie kryje się pod tym pojęciem. Polskie prawo rozumie prowadzenie działalności gospodarczej jako zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Zgodnie z tymi przepisami działalności gospodarczej nie stanowi zatem praca wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Termin ten jednak pojawia się w wielu ustawach i przepisach, na podstawie których można dokładnie wskazać jakie formy aktywności gospodarczej można do niego zaliczyć. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie: https://smadwokaci.pl/zakaz-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-na-czym-polega/.

Dowiedz się, jak prawo definiuje działalność gospodarczą!

Kiedy można zostać objętym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej został wprowadzony po to, by zniwelować zachowania naruszające prawo. Na osoby, które nieuczciwie narażają swoich kontrahentów na niemożność zaspokojenia należności, nakładane są odpowiednie konsekwencje, które mogą prowadzić nawet do wykluczenia z obrotu gospodarczego na okres 10 lat. 

Taki zakaz może wynikać z orzeczenia sądu karnego. W tej sytuacji organ musi jednak dokładnie skonkretyzować rodzaj działalności gospodarczej, którego dotyczy zakaz. Nie ma możliwości zastosowania ogólnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 

W jakich jeszcze przypadkach możemy spodziewać się zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Sąd może podjąć taką decyzję również w sytuacji, w której przedsiębiorca zostaje skazany za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, której dalsze funkcjonowanie stanowiłoby zagrożenie dla istotnych dóbr chronionych prawem. Co istotne, takie postępowanie następuje również wtedy, gdy sprawca nie posiada formalnie zgłoszonej działalności gospodarczej. 

Do zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może prowadzić również naruszenie ustawy Prawo Upadłościowe. 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – skutki

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, skutki otrzymania takiej decyzji przez sąd są dla przedsiębiorcy następujące:

  1. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, który wynika ze wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  2. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej.
  3. Zakaz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności. Dotyczy to również spółek handlowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, osoba, która otrzymała taki zakaz, może pracować jedynie na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych. Czas trwania takiego zakazu zależy od wielu czynników i okoliczności, zatem nie jest możliwe podanie ogólnego przedziału czasowego.